Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Általános szerződési és felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Adatkezelő adatai: V.W.A. Kft.

A V.W.A. Kft. (Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.

A Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.

Az V.W.A. Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését, vagy törlését.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az V.W.A. Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves ”“ és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható ”“, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat:a.kalman@mapo-kenoanyagok.hu valamint a V.W.A.Kft.levelezési címén, 9172 Győrzámoly, Bartók Béla út 43.

Adatkezelés célja, jogalapja:

Az adatok bekérésének, kezelésének célja a honlapon a megrendelések felvétele, számlázás, a megrendelés teljesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

A kezelt személyes adatok köre:

A vásárlással összefüggésben kezelt adatok:

 • az érintett (vásárló) neve

 • az érintett e-mail címe

 • az érintett telefonszáma

 • az érintett számlázási címe

 • az érintett szállítási címe (amennyiben eltér a számlázási címtől)

 • egyedi vásárlási azonosító

 • vásárlási megjegyzés (nem kötelező)

Adatkezelő:

V.W.A. Kft. (honlap üzemeltető)

Telephely cím: 9172 Győrzámoly, Napsugár utca 033/64.

Telefonszám: +36 30 936-2930

E-mail cím: a.kalman@mapo-kenoanyagok.hu

Adatkezelés időtartama:

A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat azV.W.A. Kft. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla kiállításra, a rendelési adatokat a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig tárolja a V.W.A. Kft.

Az adatkezelés jogalapja:

a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek:

 • hozzáférés joga az adataihoz a felhasználói profiljában.

 • helyesbítéshez való jog: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni köteles az érintett kérésére az adatait, ennek érdekében az érintett a felhasználói profilba bejelentkezve bármikor módosíthatja az adatait.

 • törléshez való jog: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölni köteles az éritett kérésére az adatait, ennek érdekében az érintett a felhasználói profilba bejelentkezve bármikor törölheti adatait.

 • adatkezelés korlátozásához való jog,

 • adathordozhatósághoz való jog,

 • tiltakozáshoz való jog.

Jogait érvényesítheti felhasználói profiljába bejelentkezve a rendelkezésre álló funkciókat használva (megtekintés, módosítás, törlés) vagy ügyfélszolgálatunkon: V.W.A. Kft. levelezési cím: 9172 Győrzámoly, Napsugár utca 033/64 hrsz. e-mail cím: a.kalman@mapo-kenoanyagok.hu

A megrendelésben bekért kötelező adatok megadása feltétele a megrendeléshez kapcsolódó, távollévők között létrejött szerződésnek, valamint a megrendelés kiszállításának.

Adatfeldolgozó:.

1) Futárszolgálatok:

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2) Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: a honlapot használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a honlapot elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével azonnal.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie-k kezelése:

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja, amennyiben nem lép ki a profiljából.

Kényelmi funkciók érdekében a böngésző bezárásáig böngésző cookie tárolja a kosában elhelyezett termék(ek) azonosítóját, így az adott session alatt a regisztrációt, illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma.

 

Hírlevél, marketing tevékenység:

Kezelt adatok köre:

 • vezetéknév, keresztnév

 • e-mail cím

 • születési idő (nem kötelező)

Adatkezelés célja: reklám tartalmú marketing célú megkeresés (pl. hírlevél)

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található leiratkozó link segítségével, vagy ügyfélszolgálatunkon: V.W.A. Kft. levelezési cím: 9172 Győrzámoly, Napsugár utca 033/64 hrsz. e-mail cím: a.kalman@mapo-kenoanyagok.hu

Egyéb adatkezelési tudnivalók:

Kedvencek

A kedvenc termékek listája folyamatosan bővíthető, illetve a profilnévre kattintva elérhető ”™Kedvenceim”™ menüpont alatt törölhető. A kedvenc termék(ek) ismerősnek való megküldése során a V.W.A Kft. nem rögzíti a Felhasználó és ismerőse nevét és email címét.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat a.kalman@mapo-kenoanyagok.huhu email címen, vagy: 9172 Győrzámoly, Napsugár utca 033/64 hrsz. telephely címen

Telefonszám: +36 30 936-2930

A V.W.A. Kft. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 12 hónapig tárolja, majd törli ”“ a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben a vásárló szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

Adatbiztonság

A V.W.A. Kft. felhasználói profil esetén a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

 

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók

A V.W.A. Kft. a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords remarketing szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.

A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei”: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak itt: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.